นโม ทำไมต้อง นะโม 3 จบ

นโม ทำไมต้อง นะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

การตั้ง นโม 3 จบ ก่อนสวดมนต์หรือทำพิธีท่อง"คาถา อาคม"ต่างๆเพื่อสำรวมจิตใจให้ตั้งมั่นครบองค์ 3 ให้จิต +ใจ +กายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะมีพลังสูงสุด เหมือนการรวมความตั้งใจของคนเราเอาไว้

นโม3จบ เพื่อให้ครบ กาย+วาจา+ใจ หากเราทำด้วยกาย วาจาอย่างเดียวหรือสองอย่างยังใช้ไม่ได้ ต้องให้ครบ 3 อย่าง กาย วาจา ใจด้วยจึงจะแน่นอน
นโมตัสสะ แปลว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า