คาถาบูชาพระแม่ธรณี เพื่อให้ท่านช่วยสงเคราะห์

พระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี เพื่อให้ท่านช่วยสงเคราะห์
สวด นะโม 3จบ ก่อนนะครับ แล้วต่อด้วยคาถาบูชาพระแม่ธรณี

อิติปิโสภะคะวาสะวาอะระหัง สุคะโตสวาหะ  3 จบ แล้วสวดพระคาถาดังนี้ 
ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา
โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา
ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต
ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส
ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต


 อย่างน้อย ๓ จบแต่ถ้าจะให้ดี 21 จบ เพรากำลังของแม่พระธรณีคือ21
รวมพระคาถาอาคมต่างๆ